Centerboliger

Centerboliger er til dig, der har brug for omfattende hjælp og støtte til at bevare og forbedre funktionsevnen, og som fortsat er i stand til at tilkalde hjælp.

Når du bor i en centerbolig, kan du få hjælp og støtte til pleje og omsorg døgnet igennem ved planlagte besøg, og ved tilkald i nattetimerne. Hjælpen omfatter blandt andet personlig pleje, bad, tilberedning af dine måltider samt rengøring.

Alle boliger i denne kategori er torumsboliger. For ægtepar kan det være aktuelt at bo i hvert sit rum, hvis plejen af den ene person inddrager brug af større hjælpemidler.

Hvordan søger du om centerbolig

Du kan søge plejebolig på forskellige måder:

Er du indforstået med det, kan dine pårørende, din praktiserende læge eller sygehuset også kontakte Køge Kommune på dine vegne.

Når du søger en centerbolig, vil der blive planlagt et hjemmebesøg af visitator fra Ældre- og Sundhedsafdelingen. Hvis du ønsker det, har du ret til at have en bisidder med til mødet. Her vil visitatoren sammen med dig og dine eventuelle pårørende vurdere dit behov ud fra en overvejelse af:

  • Hvordan du klarer din hverdag i nuværende bolig.
  • Hvilke opgaver, du har behov for hjælp til.
  • Om du er i stand til at tilkalde hjælp, når du har behov herfor.

Ved behandlingen af din ansøgning om centerbolig tages der afsæt i gældende kvalitetsstandard.

Du kan komme i betragtning til en centerbolig, hvis du har behov for omfattende hjælp og støtte på grund af begrænset fysisk og/eller psykiske funktionsevne. Det er en forudsætning, at du er i stand til at benytte nødkald.

Venteliste og det frie boligvalg

Hvis du bliver bevilliget en centerbolig, er der to typer ventelister:

  1. Den generelle venteliste, hvor du er garanteret et boligtilbud i løbet af to måneder. Du vil blive tilbudt en centerbolig. Takker du nej til dette tilbud, begynder en ny to måneders periode.
  2. Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge et eller flere specifikke centreboliger. Du er til gengæld ikke garanteret et boligtilbud indenfor en bestemt tidsfrist. Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering og hver enkel borgers aktuelle behov.

Centerboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge indenfor den boligtype, du er blevet godkendt til. Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis denne kommune har sådanne boliger, og du opfylder denne kommunes betingelser til bolig.

Information om centerboligerne

På den offentlige hjemmeside Plejehjemsoversigten kan du læse om centerboligerne i Køge Kommune. Her kan du læse om centerboligernes indretning og størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser mv. Du finder ligeledes tilsynsrapporter for de enkelte centerboliger.

Nedenfor er links til Køge Kommunes forskellige centerboliger i Plejehjemsoversigten:

Lerbæk Torv Centerboliger
Lerbæk Torv 42, 4600 Køge
Tlf. 56 67 67 47

Pedersvej Centerboliger
Pedersvej 100-104, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 36

Ølby Ældrecenter
Ølbycenter 64, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 50

Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via www.borger.dk eller ved at kontakte kommunens Borgerservice på tlf. 5667 2131.
Derudover kan du søge om boligstøtte via www.borger.dk. Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning kan du kontakte kommunens Borgerservice på tlf. 5667 2131.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 27.04.22